• Browse Title Index

  Items 1 39 of 39 ... ... of Yazd University of Medical Sciences toward Isolation Precaution, Abstract PDF ... Characteristics in Patients with Multiple Sclerosis in Rafsanjan City, ... Magnetic Resonance Imaging (MRI) findings in patients with brain...

  whatsapp
 • شهدای انفجار امروز تهران به 2 نفر افزایش یافت / گزارش تصویری از.

  11 ژانويه 2012 ... ... با چسباندن یک بمب مغناطیسی به یک دستگاه پژو ۴۰۵ در ابتدای خیابان ... در خصوص ساخت غشاهای پلیمری برای جداسازی گاز فعالیت میکرده است.

  whatsapp
 • وب سایت کیوان قدرتی رزومه

  تالیف سه کتاب (چاپ شده)1 مدیریت پسماندهای شیمیایی 2آزمایشگاه جداسازی و .... Seminar on Organic Chemistry, ValieAsr University of Rafsanjan, 5 7 Sep. 2012 ... of quinoxaline derivatives using magnetic nanoparticle supported tribromide as...

  whatsapp
 • Investigation on the Removal of Entacapone From Contaminated.

  12 مارس 2016 ... and effectively. The magnetic nanoparticles can be well immobilized on activated carbons and easily .... مطالعه شده مغناطیس کردن آن ها و جداسازی با آهن رباست. در این ]19[. ..... Journal of Rafsanjan University of Medi cal Sciences.

  whatsapp
 • کتابچه چکیده مقالات

  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻓﺎﮐﺘﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي اﯾﺰوﺗﻮپ ﻫﺎي. ﻟﯿﺘﯿﻢ ﺑﺎ روش ... ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن. اﺳﺪي،اﺣﻤﺪ ..... ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪي ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در ﺗﻮﮐﺎﻣﮑﻬﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻏﯿﺮ داﯾﺮوي. ﻫﺮزﭼﯽ،ﻣﻬﺪي.

  whatsapp
 • Characterization and evaluation of genetic diversity of some old.

  Jul 5, 2014 ... Abstract. The aim of this research was to study genetic diversity of some old trees of Cupressus sempervirens L. in central and southeastern...

  whatsapp
 • دو ماهنامه طلوع بهداشت، Magiran

  4 مه 2014 ... بررسي شيوع آفلاتوكسين در نمونه هاي پسته فرآوري شده شهرستان رفسنجان طي سال هاي90 تا91 و ارتباط آن با زمان برداشت سيد رضا فاني، امان الله...

  whatsapp
 • عملکرد سال 1389 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

  30, 100, اکتشاف ژئوشيميايي ورقه 1:25000 رفسنجان 1 واقع در ورقه يکصد ... 17, 100, انجام برداشتهاي مغناطيس سنجي و RS, IP بر زوي بيهني بري آهن چاه پلنگ شمالي ..... 5, 15, جداسازي و شناسايي باکتريهاي مقاوم به فلز در معادن کروميت جنوب ايران و...

  whatsapp
 • The Khopik porphyry copper prospect, Lut Block, Eastern Iran.

  ... Fault, NHF = Nehbandan Fault, NNF = Nain Fault, RJF = Rafsanjan Fault, SBF = ShahreBabak Fault, TKF = .... Magnetic susceptibility of these intrusions being ...... inclusions were: (1) isolation from other inclusions, (2) random distri.

  whatsapp
 • 3 1 3–4 1 14 print Karger Publishers

  Aug 19, 2017 ... ·Upright Magnetic Resonance Imaging of the. Craniocervical Junction: .... H, Orson FM: Isolation and characterization of two com plete Ara h 2...

  whatsapp
 • ﺑﺮ رﺳﯽ ﺧﻮاص ﺳﺎﺧﺘﺎري واﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ اﮐﺴﯿﺪ روﯾ ﺂﻻﯾﯿﺪه ﺑﺎ اﺗﻢ ﻧﻘ.

  ،رﻓﺴﻨﺠﺎن. ﭼﮑﯿﺪه. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮاص ﺳﺎﺧﺘﺎري و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ روي اﮐﺴﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ وآﻻﯾﯿﺪه ﺑﺎ اﺗﻢ ﻧﻘﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﺎﻧﻨﺪﮔﯽ و ... ﻏﯿﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .... اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﯾﮏ ﺑﻠﻮر ﺑﻪ اﺟﺰاي.

  whatsapp
 • مسعود کيخوائي University of Sistan Baluchestan

  جداسازی مقادير ناچيز يون نيکل با استفاده از نانو ذرات نقره و اندازه گيری آن توسط اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای. نویسنده ... مکان: دانشگاه ولی عصر، رفسنجان ..... سنتز و پایدار کردن نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن (III) و بررسی خواص مغناطیسی آنها.

  whatsapp
 • متن کامل (PDF) طلوع بهداشت یزد

  ذرات ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ از ﻣﺤﻠﻮل. ﻫﺎي آﺑﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ).13(. دﻳﻮﺑﻨﺪ. و ﻫﻤﻜﺎران ..... Scientific Journal of Rafsanjan university of medical sciences 2003; 2(1): 2230.[Persian]. 8 Wong...

  whatsapp
 • Professor SMJ Mortazavi,

  Smj Mortazavi, Maryam Paknahad: Effect of magnetic resonance imaging on ... SMJ Mortazavi: Isolation a new strain of Kocuria rosea capable of tolerating ...... Memory Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2008; 7(4):251258.

  whatsapp
 • روش غلظت سنگ کروم quarry

  روش غلظت سنگ کروم,خاصيت مغناطيسي هر سنگ از جمله كروميت در مرحله اول به مقدار منيتيت همراه با آن . و اكتشاف منابع معدني ... ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻰ ﺩﺷﺖ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻥ .. ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ... این جداسازی بر اساس اختلاف بین خواص فیزیکی کانی و هرزه سنگ قرار دارد. . یک روش...

  whatsapp
 • اصل مقاله (2171 K)

  ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي، ﻣﮋده ﺻﺎﻟﺢ. ﻧﻴﺎ، ﻣﺠﺘﺒﻲ رﺿﺎزاده. وﻟﻮﺟﺮدي، ﻣﻬﺪي ﻓﺮوزﻧﺪه. •. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻳﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻳﺎﺧﺘﻪ. ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ............ 9. اﻣﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ.

  whatsapp
 • محسن حمیدپور سامانهی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر.

  Rafsanjan, IRAN .... جداسازي باکتريهاي سودوموناس فلورسنس از ریزوسفر درختان پسته و تعیین برخی .... Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Chemistry...

  whatsapp
 • اتصال عامل بیولوژیکی به نانو ذرات اکسید آهن و جداسازی.

  در این تحقیق، نانوحسگر بیولوژیکی Fe3O4/IgG ساخته شد که توانایی تشخیص و جداسازی مقادیر کم باکتری های بیماری زا استافیلوکوک ساپروفیتیکوس...

  whatsapp
 • سایت تخفیف و خرید گروهی گلدتگ | نگهدارنده مغناطیسی 5.

  نگهدارنده مغناطیسی 5 کاره; جنس: PVC; وسیله ای ساده و کاربردی; دسترسی آسان و سریع به وسایل; شامل یک عدد: نگهدارنده پودر ، سفره و ... جای دستمال رومیزی; جای دستمال...

  whatsapp
 • | جذب و جداسازي مغناطيسي سرب از فاضلاب سنتتيک با.

  دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی جذب و جداسازي مغناطيسي سرب از فاضلاب سنتتيک با استفاده از کامپوزيت نانو اکسيد آهن و کربن.

  whatsapp
 • نخستین دستگاه لیزر جداسازی جفت در دوقلوهای همسان راه.

  12 ا کتبر 2017 ... نخستین دستگاه لیزر جداسازی جفت در دوقلوهای همسان از سوی بنیاد برکت به بیمارستان امام خمینی(ره) اهدا و در این بیمارستان راه اندازی شد.

  whatsapp
 • Chemical composition of the essential oils from the hulls of.

  Jan 24, 2014 ... hulls of Pistacia vera L. by using magnetic nanoparticleassisted microwave .... and or volatile fraction isolation, phytochemists widely use microwave or ... Damghan along with Rafsanjan (Kerman. Province, South Eastern...

  whatsapp